Compensatie transitievergoeding

Om compensatie aan te kunnen vragen, zal een werkgever bij het UWV een aantal documenten moeten aanleveren. Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:
 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren
De werkgever zal hiertoe veelal de volgende gegevens verstrekken:
 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Dit kan zijn:

a. de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;

b. de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of

c. de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.
Ook werkgevers die een vergoeding wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan een langdurig zieke werknemer hebben betaald voor het tijdstip van inwerkingtreding kunnen in aanmerking komen voor compensatie. Deze werkgevers krijgen vanaf de inwerkingtreding van artikel 7:673e BW zes maanden de tijd om de compensatie aan te vragen. De aanvraag dient voor 1 oktober 2020 te worden ingediend. Aanvragen die te laat worden gedaan, worden afgewezen.

Wij zijn verhuisd

De bekende naam als het gaat om ondersteuning voor mens en onderneming, dezelfde gezichten en dezelfde ongeëvenaarde kennis als het gaat om adviezen voor bedrijven en hun personeel. Is er dan niets veranderd? Jawel, ons adres, vanaf nu bent u op afspraak van harte welkom op één van de volgende adressen.

Drieveweg 20
7152 KB Eibergen

Varsseveldseweg 61
7131JA Lichtenvoorde

Deldenerstraat 62
7551 AG Hengelo

Dus met andere woorden we gaan vol door met de ondersteuning van onze klanten.